Հորինում եմ ես

Մաթեմատիկա

4) Հաշվե՛ք

ա) |31| + |27| = 31 + 27 = 58

բ) |44| : |– 4| = 44 : 4 = 11

գ) |– 3| – |– 1| = 3 — 1 = 2

դ) |15| · |– 12| = 15 x 12 = 180

5) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (79 – 45) – 60 = -26
գ) (–18 + 6) – 30 = -42
բ) (–33 –21) + 11 = — 43
դ) (16 – 33) – 54 = — 71

6)  Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 ) = +5 x (3 -2) = 5
գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 ) = -7 (-4 +3) = +7
բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 ) = -2 (+4 -3) = -2
դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 ) = -6 (-5 +4) = +6

Պատմություն 6

Երվանդականների թագավորության վերականգնում

1․ Ի՞նչ գիտես Գավգամելայի ճակատամարտի մասին։
Ք․ա․ 331թ․ Գավգամելայի հարթավայրում տեղի է ունենում ճակատամարտ, Ալեքսանդր Մակեդոնացու և Դարեհ երրորդի միջև, որն ավարտվում է մակեդոնական զորքի հաղթանակով։

2․ Ինչպե՞ս ավարտվեց Մենոն զորավարի արշավանքը դեպի Հայաստան։

Ալեքսանդրի զորաբանակից՝ Մենոն զորավարի գլխավորությամբ, ուղարկվում է Բարձր Հայք, սակայն հայերի հետ բախման ժամանակ, ոչնչացնում են Ալեքսանդրի ամբողջ զորաբանակը՝ խեղդամահ անելով զորավարին։ Դրանից հետո Ալեքսանդր Մեծը Հայաստանի ուղղությամբ նոր զորք չի ուղարկում։

3․Ինչու՞ էր Հայաստանը համարվում անմահության երկիր։
Հայաստանը համավում էր անմահություն երկիր, քանի որ գտնվում էր Եփրատ և Տիգրիս գետերի արանքում, որտեղ ըստ հոգևոր ընկալումների՝ գտնվում էր Եդեմական դրախտը։

4․ Ինչպե՞ս ստեղծվեց Աքեմենյան Տերությունը։
Դարեհ առաջինը իր դեմ ապստամբած երկրների վերանվաճումից հետո, նա արշավում է դեպի արևմուտք գրավելով Փոքր Ասիա թերակղզին, որից հետո արշավում դեպի Հունաստան։5․ Ի՞նչ գիտես Աքեմենյան տերության մասին։
Աքեմենյան տերությունը ստեղծել է Դարեհ առաջինը, իսկ կործանվել է Դարեհ երրորդի օրոք, Գավգամելայի ճակատամարտի ժամանակ։

Ռուսերեն 6

Матенадаран

Ըստ Ղազար Փարպեցու՝ Էջմիածնի կաթողիկոսությանը կից գործել է գրատուն, որտեղ պահվել են հայերեն ու հունարեն մատյաններ։

Согласно Лазарю Парапеци при Эчмиадзинском каталикосе действовал печатный двор.

5-րդ դարի սկզբից Հայաստանում և հայաշատ վայրերում գրվել և ընդօրինակվել են հազարավոր ձեռագիր (գրչագիր) մատյաններ,

С начала 5-го века в Армении и местах скопления армян писались и копировались тысячи рукописей, которые хранились в библиотеках и матенадаранах при храмах и монастырях .

որոնք պահվել են վանքերի ու մենաստանների գրատներում ու մատենադարաններում։