Մեկ անհայտով հավասարում

13) 4
14) 9
15) -5
16) -6
17) +3
18) 5
19) 3
20) 4
21) -5
22) -4
23) +18
24) 7
25) 7
26) 6
27) 6
28) 9
29) 2 x= +20
x = 10
30) 7
31) 4z = +8
z = 2

1) 8.(x+3)=48

x+3=48/8=6

x=6-3=3,x=3

3) (z+2).4=60

z+2=60:4

z+2=15

z=15-2=13

z=13

5)3.(a+5)=36

3a+15=36

36-15=21

3a=21

a=21:3

a=7

7) 8.(2x+5)=72

16x+8.5=72

72-40=32

16x=32

x=32:16

x=2

9) (15-4x).15=45

15-4x=45/15=3

15-4x=3

4x=15-3=12

x=12/4=3

x=3

11) 6.(4+3a)=-48

4+3a=-8

-8-4=-12

3a=-12

a=-12:3

a=-4

13)3.(x-5)+8=17

3x-15+8=17

3x=17-8+15=24

3x=24/3=8

14)5(y-2)-9=11

5.y-2.5

5y=11+10+9=30

5y=30:5

y=6

15) 6(a+5)-8a=a

6.a+30-8a=-30

6a-8a-a=-30

-3a=-30

a=10

16) -2z+7(z+3)=4`1

5z=41-21=20

z=20/5

z=4

17) 3(7-b)-5=5b

3.7-3.b-5=5b

21-5=5b+3b

16=8b

b=2

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x+1/3=5/6

x=5/6-1/3=5/6-2/6=3/6=1/2

բ) 2.3/4-x=5/16

x=11/4-5/16=44/16-5/16=39/16=2.7/16

գ) 2=-1.1/2-x

-1.1/2-2=-3/2-2/1=-3/2-4/2=-7/2

2) Ներկայացրե՛ք –15 թիվը՝

ա) երկու բացասական թվերի տարբերության տեսքով,

-14-(-1)=-15

բ) մեկ բացասական և մեկ դրական թվերի տարբերության

տեսքով,

-13-2=-15

գ) երկու դրական թվերի տարբերության տեսքով։

15-30=-15

3) Եռանկյան պարագիծը 84 սմ է։ Գտե՛ք նրա կողմերի երկարությունները, եթե նրանք համեմատական են 7, 9, 12 թվերին։

7x+9x+12x=84

28x=84

X=3

7×3=21 սմ

9×3=27 սմ

12×3=36 սմ

Թվի հավասարումը

1) Լուծե՛ք հավասարումը.


ա)
x = 5/8 + 3/4
x = 11/8
x = 1 3/8
գ)
— x = 3/10 — 4/5
— x = -5/10
x = 1/2
ե)
x = 11 5/9 — 10 2/9
x = 1 1/3
2) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2 ⋅ (x + 3) = 6 – x, 

     2x + 6  = 6 — x    

     2x + x = 6 — 6

     3x = 0

     X = 0

բ) 7 ⋅ (3 – x) + 4 ⋅ (x + 2) = 8
21 — 7x + 4x +8 = 8
— 7x + 4x = -29 +8
-3x = -21
x = 7

գ) 3 ⋅ (4 – x) = 2x + 1,

     12 — 3x = 2x + 1

     -3x — 2x = 1 — 12

     -5x = -11

      X = -11/-5 =11/5

դ) 5 ⋅ (x – 9) + 6 ⋅ (2 – x) = 1
5x -45 + 12 — 6x = 1
5x — 6x = 45 — 12 + 1
-x = 34
x = — 34

Կրկնություն

1) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) |a| + |b|, եթե a = –1, b = 3, 
|-1| + |3| = 4

բ) |a| ⋅ |b|, եթե a = 8, b = –1,
|8| ⋅ |-1| = 8

գ) |b| – |a|, եթե a=-112, b=12, 
|12| – |-112| = -100

դ) |b| ։ |a|, եթե a=-212, b = 0։

2) Դասարանում աղջիկների քանակը 24-ով ավելի է, քան տղաների քանակը: Գտնել դասարանի աշակերտների քանակը, եթե հայտնի է, որ դասարանում աղջիկները երեք անգամ ավելի շատ են տղաներից:

3) Երկու թվերի գումարը 220 է։ Թվերից մեկը մյուսից 4 անգամ մեծ

է։ Գտե՛ք այդ թվերը։

Մաթեմատիկա

1) Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը.

ա) (7d + 2) – 6 ⋅ (3 – 4a), եթե d = –3, a = –4,
(7 x (-3) + 2) — 6 x (3 + 16) = -19 — 114 = -133
բ) 9 ⋅ (3b + 1) ։ 18 · (4 – 3c), եթե b = 2, c = –1,
9x (3 x 2 + 1) : 18 x (4 — 3 x (-1)) = 63 : 18 x 8 = 28
գ) bdc, եթե b = –2, d = 5, c = –4,
(-2) x 5 x (-4) = +40
դ) km+2db, եթե k = 0, m = 4, d = –7, b = –8
2 x (-7) x (-8) = +112

2) Արկղից, որում կա 7 սպիտակ և 3 կարմիր գնդիկ, առանց նայելու, վերցնում են մի գնդիկ։ Գտե՛ք սպիտակ գնդիկ հանելու հավանականությունը։
Չորրորդը հանելուց հաստատ կլինի սպիտակ գնդիկ։

3) AB հատվածը C կետով բաժանված է երկու մասի, որոնց միջնակետերի հեռավորությունը 812սմ է։ Ինչքա՞ն է AB հատվածի երկարությունը։
812 + 812= 1624սմ․
Պատ․՝ AB = 1624սմ․

4) Նախատեսված է, որ գործարանը 1 ամսում պիտի թողարկի 1000 լվացքի մեքենա։ Սակայն գործարանը պլանը կատարել է 115 %–ով։ Քանի՞ լվացքի մեքենա է թողարկել գործարանը։
1000 x 115 / 100 = 1150

5) Գտնե՛լ այն բոլոր ծառերի քանակը, որոնք իրարից 5 միավոր հեռավորությամբ տնկված են ուղղանկյունաձև հողամասում, որի կողմերն են՝ 120 միավոր և 70 միավոր։
120 x 70 : 5 = 1680
Պատ․՝ 1680 ծառ

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը.

ա) (3 · b + 4) ։ 2, եթե b = 6, 
(3 x 6 + 4) : 2 = 11
բ) 48 ։ (2 · c – 6), եթե c = –1,
48 : (2 x (-1) -6) = -6
գ) (8 – a) ⋅ (a + 5), եթե a = 2, 
(8 — 2) x (2 + 5) = 42
դ) (30 – 3 · d) ⋅ (8 · d – 1), եթե d = –2։
(30 — 3 x (-2)) x ( 8 x (-2) -1) = 36 x (- 17) = — 612

2) Ունենք երկու ուղղանկյունանիստ, որոնցից մեկի չափումներն են՝ 3 սմ, 1 սմ, 6 սմ, մյուսինը՝ 2 սմ, 5 սմ, 4 սմ։ Ո՞ր ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն է ավելի մեծ։
S1 = 2 x (3 + 18 + 6) = 54
S2 = 2 x (10 + 8 + 20) = 76
S1 < S2

Լրացուցիչ տանը

3) Խորանարդիկի կողի երկարությունը հավասար է 1 սմ-ի։ Գտե՛ք

պատկերի մակերևույթի մակերեսը

4) Երկրաչափական պատկերները կազմված են 2 սմ, 3 սմ, 6 սմ չափումներ ունեցող ուղղանկյունանիստներից։ Գտե՛ք  այդ պատկերների մակերևույթների մակերեսները։

Աչք և տեսողություն: Հիգիենա

1. Թվարկե՛ք մարդու աչքի մասերը և նշե՛ք դրանց նշանակությունը:
глаз.png
Որևէ մարմնից լույսն ընկնելով աչքի մեջ՝ բեկվում է եղջերաթաղանթի, ակնաբյուրեղի ու ապակենման մարմնի կողմից և ընկնում ցանցաթաղանթի վրա: Ցանցաթաղանթի վրա առաջանում է առարկայի փոքրացած, իրական, շրջված պատկերը: Ցանցաթաղանթում առաջացած գրգիռը հաղորդում է գլխուղեղին, և առաջանում է տեսողական զգացողություն: Աչքի ծիածանաթաղանթի կենտրոնում կա կլոր անցք` բիբը: Փոփոխելով բիբի բացվածքը` աչքը կարգավորում է իր մեջ մտնող լույսի քանակը:

Շարունակել կարդալ Աչք և տեսողություն: Հիգիենա

Ուղղանկյունանիստի մակերևույթը և նրա մակերեսը

Տեսական նյութ

Ձեզ արդեն ծանոթ է այնպիսի երկրաչափական պատկեր, ինչպիսին է

ուղղանկյունանիստը

1.png
Շարունակել կարդալ Ուղղանկյունանիստի մակերևույթը և նրա մակերեսը

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Եթե տրված դրական թվից հանվում է նրա հակադիր թիվը, ապա պատասխանը քանի՞ անգամ մեծ կլինի տրված թվից։
Կստանանք տրված թվի կրկնակին։ Օրինակ՝ +4 — (-4) = +8

2) Երեք օրում խանութում վաճառվել է թենիսի 45 գնդակ։ Առանձին օրերին վաճառված գնդակների քանակները հարաբերում են իրար այնպես, ինչպես 3 ։ 2 ։ 4, այսինքն՝ առաջին օրը վաճառել են բոլոր գնդակների երեք մասը, երկրորդ օրը՝ երկու մասը, իսկ երրորդ օրը՝ չորս մասը։ Քանի՞ գնդակ է վաճառվել խանութում ամեն մի օրը։

Շարունակել կարդալ Մաթեմատիկա